نقشه برداری زمین


ساختمان و مصالح| طراحی و نقشه برداری

 نقشه برداری زمین کلاردشت
نقشه برداری از زمین در کلاردشت نقشه برداری GPS در کلاردشت تهیه نقشه UTM در کلاردشت تهیه نقشه زمین مطابق استاندارد شهرداری کلاردشت جهت ثبت زمین و صدور پلاک ثبتی پذیرش آگهی
کلاراپ
نیازمندیهای کلاردشت پذیرش آگهی

نقشه برداری و UTM
UTM سیستم نوین نقشه برداری هوایی برای مشخص نمودن دقیق مرزهای زمین
کلاراپ
نیازمندیهای کلاردشت
لیست فعالین در کلاردشت در رشته نقشه برداری زمین

+
مهندس بصیر مشتاقی
09359078164
نقشه برداری و UTM