مراکز دولتی ، عمومی ، اصناف


خدمات| خدمات شهری

 مراکز دولتی ، عمومی ، اصناف کلاردشت
مراکز دولتی و اصناف و خدمات عمومی در کلاردشت دادسرا ودادگاه، کلانتری و نیروی انتظامی، پلیس اصناف و اتحادیه ، پیشخوان دولت، پلیس باضافه ده، شوراها
کلاراپ
نیازمندیهای کلاردشت پذیرش آگهی
لیست فعالین در کلاردشت در رشته مراکز دولتی ، عمومی ، اصناف

+
اتحادیه صنف پوشاک
01152626052
اتحادیه صنف پوشاک
+
پیشخوان خدمات دولت
امور مشترکین تلفن ، عوارض، تغییرنام کنتور، اظهار نامه
+
انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان کلاردشت
بیمه، لیست دستمزد، برگ قرارداد، آموزش،
+
اداره امور مالیاتی کلاردشت
اخذ مالیات از مشاغل و اصناف
+
اداره بهزیستی شهرستان کلاردشت
کمک و ساماندهی اقشار آسیب پذیر جامعه